Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cần xây dựng vành đai an toàn dịch trên cơ sở nâng cao hiệu quả công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm tại tỉnh Kiên Giang.

Vũ Văn Bầu

Tóm tắt


Kiên Giang là một tỉnh có tổng đàn chăn nuôi khá cao trong khu vực, đàn heo trên 300 ngàn con, đàn gia cầm dao động từ 4.5 - 5 triệu con, đàn trâu bò 23.000 con. Tập quán chăn nuôi phân tán, nhỏ lẻ; Chăn nuôi tập trung trang trại bước đầu đã có sự hình thành nhưng vẫn còn rất nhỏ bé.     

Toàn văn: PDF