Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

DỊCH CÚM GIA CẦM TỪ ĐẦU NĂM 2012 ĐẾN NAY VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

Văn Đăng Kỳ

Tóm tắt


           I. TÌNH HÌNH DỊCH BÊNH

         Từ đầu năm 2012 đến nay ( tháng 3-2012), dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở 59 xã/ phường của 42 huyện /quận thuộc 14 tỉnh/ thành . Tổng số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu huỷ là 66.373 con, trong đó gồm 8.711 gà , 56.550 vịt,  1.112 ngan. 


Toàn văn: PDF