Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÌNH HÌNH NHIỄM LEPTOSPIRA TRÊN LỢN NÁI TẠI KHÁNH HÒA

Võ Thành Thìn và cs

Tóm tắt


Tóm tắt

Sử dụng phương pháp vi ngưng kết trên phiến kính (MAT), đã xác định được tỷ lệ nhiễm Leptospira trên đàn lợn nái tại Khánh Hòa là 17,7%. Tỷ lệ này phụ thuộc vào điều kiện chăn nuôi và mùa vụ tại địa phương. Có sự lưu hành của 10 serovar Leptospira trên đàn lợn . Trong đó, các serovar chiếm ưu thế là pomona (51,2%), tiếp theo là panama (19,5%), icterohaemorrhagiae (14,6%), autumnalis (12,2%).

Từ khóa: Lợn, Leptospira, serovar,  Tỷ lệ nhiễm, Tỉnh Khánh Hòa

 


Toàn văn: PDF