Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÌNH HÌNH BỆNH VIÊM VÚ BÒ SỮA NUÔI TẠI SƠN LA VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ

Sa Đình Chiến và cs

Tóm tắt


Tóm tắt:

Bệnh viêm vú đang gây thiệt hại đáng kể cho người chăn nuôi.Tỷ lệ viêm vú lâm sàng của bò sữa mới nhập vào địa bàn Mai Sơn, Sơn La là 27,46 %, viêm vú phi lâm sàng là 48,16 %. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến phát sinh phát triển bệnh viêm vú. Nhóm vi khuẩn gây bệnh viêm vú bò sữa gồm 5 loại  : Staphylococcus, E.coli, Streptococcus , Coliform, Bacillus. Trong đó 3 loại chính là Staphylococcus, E.coli, Streptococcus. Kháng sinh có tác dụng tốt với nhóm vi khuẩn gây viêm vú bò sữa  là: Amoxilin, Lincomycin, Ciprofloxacin, Norfloxacin, Cefazolin, Neomycin, Tetracyclin.

      Từ khóa:  Bò sữa, Viêm vú, Tỷ lệ nhiễm,  Vi khuẩn, Điều trị, Tỉnh Sơn La

 


Toàn văn: PDF