Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thiết lập quy trình phản ứng Sandwich -ELISA phát hiện E.coli O157:H7 trong thịt bò

Phạm Công Hoạt và cs

Tóm tắt


Tóm tắt:

 Với một kháng thể đa dòng chế qua thỏ và hai kháng thể đơn dòng Mab A10.16.I, Mab C3.26.IV đặc hiệu với kháng nguyên lông đã thiết lập được phản ứng Sandwich-ELISA với các thông số: kháng thể đa dòng phủ đĩa: 12,5 µg/ml, kháng thể đơn dòng A10.16.I và C3.26.IV: 1,25 µg/ml, tác nhân block đĩa: sữa tách bơ 5%, conjugate: pha loãng 1/1000. Khả năng phát hiện E.coli O157:H7 trong thịt bò của phản ứng Sandwich-ELISA là tương đương với phương pháp PCR-multiplex.

            Từ khoá: E.coli O157:H7, Phản ứng Sandwich -ELISA, Thịt bò


Toàn văn: PDF