Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KẾT QUẢ PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM MYCOPLASMA GALLISEPTICUM VÀ SALMONELLA TYPHIMURIUM Ở VỊT BẰNG KHÁNG NGUYÊN TỰ CHẾ

Đào Thị Hảo và cs

Tóm tắt


Tóm tắt

      - Dùng kháng nguyên tự chế xác định tỷ lệ nhiễm Mycoplasma gallisepticum (MG) Salmonella typhimurium  ở huyết thanh vịt có biểu hiện lâm sàng của bệnh do Mycoplasma và Salmonella cho kết quả:

            + Tỷ lệ dương tính với kháng nguyên MG là 75,50% (151/200 mẫu).

            + Tỷ lệ dương tính với kháng nguyên S. typhimurium là 80% (160/200 mẫu).

      - Bằng các phương pháp khác nhau (nuôi cấy, PCR ...) đã phân lập và xác định được:

            + 24 chủng S. typhimurium và 7 chủng S. enteritidis từ các cơ quan phủ tạng của 30 vịt bệnh và có phản ứng ngưng kết huyết thanh dương tính với kháng nguyên tự chế.

            + 8 chủng MG từ 30 mẫu phổi vịt bệnh.

Từ khóa:  Vịt, Mycoplasma gallisepticum, Salmonella typhimurium, Tỷ lệ nhiễm, Kháng nguyên.


Toàn văn: PDF