Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA SALMONELLA SPP. GÂY TIÊU CHẢY Ở LỢN CON SAU CAI SỮA TẠI MỘT SỐ TRANG TRẠI NUÔI CÔNG NGHIỆP Ở MIỀN BẮC

Nguyễn Mạnh Phương và cs

Tóm tắt


Tóm tắt

            Salmonella spp. phân lập từ phân và cơ quan nội tạng lợn con sau cai sữa bị tiêu chảy tại 9 trang trại chăn nuôi công nghiệp thuộc 6 tỉnh ở Miền Bắc được xác định thuộc 5 serotyp: S. typhimurium chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm 51,61%) tiếp theo là S. anatum (19,35%), S. agona (16,14%), S. meleagridisS. ruzizi (cùng có tỷ lệ 6,45%). Các chủng Salmonella kháng hoàn toàn với streptomycin, kháng cao với tetracyclin, amoxicillin, ampicillin và sulfatrimethoprime. Tất cả các chủng thể hiện độc lực cao (gây chết 100% động vật thí nghiệm). Các serotype phân lập được mang gen quy định độc tố (stn) và yếu tố xâm nhập (invA) với tỷ lệ cao trong đó 100% số chủng S.typhimurium mang cả hai gen stninvA. Kết quả cho thấy cần chú ý vai trò của S.typhimurium trong hội chứng tiêu chảy của lợn nuôi theo quy mô công nghiệp ở Miền Bắc.

Từ khóa: Lợn sau cai sữa, Tiêu chảy, Salmonella, Serotyp, Tỷ lệ lưu hành,  Miền BắcVN


Toàn văn: PDF