Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá an tòan và hiệu lực của vacxin nhược độc đậu dê trong điều kiện sản xuất

Trần Xuân Hạnh và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

Vacxin nhược độc đậu dê đã được đánh giá về an toàn và hiệu lực trong điều kiện sản xuất. Kết quả chỉ ra rằng vacxin đều an toàn khi tiêm cho dê với 1 liều sử dụng hay gấp 10 liều sử dụng. Sau khi tiêm vacxin 1 tháng, bằng kỹ thuật ELISA đã xác định được 96,3 % dê có đáp ứng kháng thể ở ngưỡng có thể bảo hộ  và 100% dê được bảo hộ khi thử thách với chủng virut đậu dê cường độc NAVET - ĐD06/DN.

Kết quả cũng chứng minh có thể dùng kỹ thuật ELISA để kiểm tra đáp ứng kháng thể và giám sát đàn dê sau tiêm phòng.

        Từ khóa:  Đậu dê, Vacxin,  An toàn , Hiệu lực


Toàn văn: PDF