Tạp chí Khoa học Chính trị, S. 1 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vận dụng quan điểm về mối quan hệ giữa xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN vào giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh

PGS, TS. Bùi Đình Phong

Tóm tắt


Vận dụng quan điểm về mối quan hệ giữa xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN vào giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187