Tạp chí Khoa học Chính trị, S. 1 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn về khái niệm doanh nhân

TS. Hồ Anh Dũng, Hồ Việt Hà

Tóm tắt


Bàn về khái niệm doanh nhân

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187