Chi tiết về Tác giả

CÔNG TƯ, TRỊNH Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 3 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Đánh giá tổng hợp về sự phù hợp và thích nghi của các dự án chuyển đổi đất rừng khộp sang trồng cao su trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
    Tóm tắt  PDF