Chi tiết về Tác giả

CÔNG NHỰT, NGUYỄN Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 4 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Ứng dụng phương pháp nội suy Cokriging để dự báo chỉ số chất lượng không khí cho nồng độ bụi TSP thành phố Đà Nẵng
    Tóm tắt  PDF