Chi tiết về Tác giả

BẠCH MAI, NGUYỄN Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 6 (2019) - KINH TẾ - QUẢN TRỊ
    Bàn về một số giải pháp để thu hút người vào học ngành Du lịch tại Đại học Nguyễn Tất Thành
    Tóm tắt  PDF