Chi tiết về Tác giả

ANH MAI, NGUYỄN

  • S. 6 (2019) - KHOA HỌC SỨC KHỎE
    Hướng tiếp cận bằng phương pháp thống kê đa biến trong quản lí chất lượng thực phẩm và dược phẩm
    Tóm tắt  PDF