Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 6 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát việc thực hiện qui định đăng kí thuốc của công ty CPDP Savipharm, Novartis và Hasan trong năm 2018

NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU

Tóm tắt


    Đề tài tập trung nghiên cứu về qui định đăng kí thuốc hiện nay tại Việt Nam. Nhìn chung, các văn bản qui định việc đăng kí thuốc do Bộ Y tế ban hành đã dần hoàn thiện qua các năm. Hồ sơ đăng kí thuốc tại Việt Nam tuân theo các qui định của hồ sơ kĩ thuật chung về đăng kí thuốc của ASEAN (ACTD). Hồ sơ gồm 04 phần: hồ sơ hành chính, hồ sơ chất lượng, hồ sơ tiền lâm sàng và hồ sơ lâm sàng. Trong đó phần hồ sơ hành chính tùy theo qui định riêng của từng quốc gia, các phần hồ sơ còn lại giống nhau giữa các nước Đông Nam Á. Qua quá trình khảo sát thực trạng đăng kí thuốc trong năm 2018 của công ty CPDP Savipharm, Novartis, Hasan, nhận thấy các công ty tuân thủ rất nghiêm ngặt qui định của Bộ Y tế. Nhờ đó chất lượng thuốc ngoài thị trường dược phẩm được kiểm soát tốt hơn. Tuy nhiên, hồ sơ đăng kí khá phức tạp và thời gian cấp số đăng kí khá lâu đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động phân phối thuốc của các công ty.


Toàn văn: PDF