Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Khoa Du lịch và Việt Nam học, gắn với Cách mạng công nghiệp 4.0

TRƯƠNG THỊ TUYẾT NƯƠNG

Tóm tắt


     Nghiên cứu này nhằm mục đích trình bày sự hình thành và phát triển của Khoa Du lịch và Việt Nam học, Đại học Nguyễn Tất Thành, đồng thời phân tích thực trạng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Khoa. Từ đó, đề xuất ra ba giải pháp: Tăng cường phương thức đào tạo phù hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; Thực hiện tốt chính sách đãi ngộ và thu hút tuyển dụng; Nâng cao năng lực quản lí nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lí Khoa, để hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Khoa, trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0. 


Toàn văn: PDF