Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ô nhiễm của gene kháng thuốc (ARGs) trong bùn bể tự hoại ở Việt Nam

NGUYỄN TRÀ MI, HỒ TÁ GIÁP, NGUYỄN XUÂN BÌNH, NGUYỄN HỒ CÁC DUNG

Tóm tắt


    Nghiên cứu này nhằm mục tiêu khảo sát sự tồn tại của 12 ARGs kháng lại 9 loại kháng sinh trong bùn bể tự hoại tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong nghiên cứu này, chúng tôi thu thập 26 mẫu bùn phân ở Hà Nội và 24 mẫu ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự hiện diện của các ARG đã được kiểm tra theo hai hướng: (1) tách chiết DNA trực tiếp từ các mẫu bùn, sau đó tiến hành PCR khảo sát sự hiện diện của ARGs; (2) phân lập E. coli từ mẫu bùn, tách chiết DNA E. coli để khảo sát sự hiện diện của ARGs. Kết quả xác định gene kháng thuốc trên E. coli tại Hà Nội và Tp.HCM tương ứng là 0 và 44% kháng Streptomycin; 50% và 40% kháng Sulfonamide; 0 và 4% kháng Erythromycin; 0 và 65% kháng Chloramphenicol; 100% và 98% kháng Tetracycline; 50% và 16% kháng Trimethoprim; 100% và 30% kháng β-Lactams; 0 và 0 kháng Gentamycin; không có gene kháng Quinolone.    

Toàn văn: PDF