Chi tiết về Tác giả

BĂNG TÂM, VŨ

 • T. 26, S. 1 (2015) - Bài viết
  Thiên tai và nông thôn VN: Ước lượng và dự báo
  Tóm tắt
 • S. 279 (2014) - Bài viết
  Tác động của thiên tai đối với thu nhập, đầu tư nhà ở và hoạt động nội thương ở Việt Nam giai đoạn 2002-2011
  Tóm tắt
 • S. 267 (2013) - Bài viết
  Tầm quan trọng của kiểm soát vốn ở VN
  Tóm tắt
 • S. 261 (2012) - Bài viết
  Vốn vật chất và phát triển kinh tế ở Việt Nam
  Tóm tắt
 • S. 255 (2012) - Bài viết
  GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ TĂNG TRƯỞNG THU NHẬP CÁ NHÂN NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CỦA VIỆT NAM
  Tóm tắt
 • S. 249 (2011) - Bài viết
  Đầu tư nhân lực và phát triển công nghiệp địa phương ở VN
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124