Chi tiết về Tác giả

Hồng Mạnh, Phạm

  • S. 286 (2014) - Bài viết
    Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và việc làm tại Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124