Chi tiết về Tác giả

HỒNG LIÊM, PHẠM

  • S. 264 (2012) - Bài viết
    Sự gắn bó của nhân viên đối với công ty du lịch Khánh Hòa
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124