Chi tiết về Tác giả

HỮU TUẤN, NGUYỄN

  • T. 27, S. 8 (2016) - Bài viết
    Bất ổn lãi suất và truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở Việt Nam
    Tóm tắt
  • T. 26, S. 12 (2015) - Bài viết
    Mối quan hệ phi tuyến giữa thu nhập phi truyền thống và lãi cận biên: Nghiên cứu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124