Chi tiết về Tác giả

HỮU THUẬN, NGUYỄN

  • S. 257 (2012) - Bài viết
    GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT FDI VÀO VIỆT NAM THEO CÁCH TIẾP CẬN MARKETING
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124