Chi tiết về Tác giả

HỮU DŨNG, NGUYỄN

 • T. 27, S. 2 (2016) - Bài viết
  Xây dựng các chỉ số đo lường mức sống hộ gia đình Việt Nam
  Tóm tắt
 • T. 26, S. 6 (2015) - Bài viết
  Đánh giá tác động của thu nhập, giá cả thực phẩm đến quyết định chi tiêu ăn uống của các hộ gia đình tại Việt Nam
  Tóm tắt
 • T. 26, S. 5 (2015) - Bài viết
  Suất sinh lợi từ đầu tư cho giáo dục tại Việt Nam
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124