Chi tiết về Tác giả

HỮU CƯỜNG, NGUYỄN

  • S. 242 (2010) - Bài viết
    Phương pháp ghi kép vào tài khoản – Cơ sở hình thành và nguyên tắc ghi kép
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124