Chi tiết về Tác giả

HỒNG TÂY, NGUYỄN

  • S. 242 (2010) - Bài viết
    Một số giải pháp để khai thác tiềm năng, lợi thế và dỡ bỏ rào cản nhằm phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124