Chi tiết về Tác giả

HỮU THỌ, HUỲNH

  • S. 245 (2011) - Bài viết
    Ảnh hưởng của quy hoạch “treo” đến tình trạng nghèo đói ở vùng ven đô thị Đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt
  • S. 234 (2010) - Bài viết
    Đô thị hóa và thất nghiệp ở vùng ven Thành phố Cần Thơ
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124