T. 27, S. 8 (2016)

Mục lục

Bài viết

Lan toả công nghệ từ FDI và các nhân tố quyết định: Trường hợp các doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN TRỌNG HOÀI, PHẠM THẾ ANH 02-20
Bất ổn lãi suất và truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG, TRẦN NGỌC THƠ, NGUYỄN HỮU TUẤN 21-41
Hành vi quá tự tin của giám đốc điều hành và khả năng sử dụng nợ vay cao của doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt
LÊ ĐẠT CHÍ, TRẦN HOÀI NAM 81-97
Nghiên cứu quản trị công ty thông qua chỉ số CGI, cấu trúc kim tự tháp và giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam Tóm tắt
TRẦN THỊ HẢI LÝ, NGUYỄN KIM ĐỨC 61-80
Thu hồi đất và thay đổi cơ cấu thu nhập của hộ gia đình nông thôn tại Thành phố Cần Thơ Tóm tắt
LÊ THANH SƠN, TRẦN TIẾN KHAI 98-116
Ảnh hưởng các đặc tính của hội đồng quản trị đến sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam Tóm tắt
TRẦN THỊ GIANG TÂN, TRƯƠNG THÙY DƯƠNG 42-60


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124