Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 289 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các nhân tố tác động đến việc hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực công ở VN

Trần Thị Giang Tân, Đặng Anh Tuấn

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phát hiện các nhân tố tác động đến việc hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động (KTHĐ) trong lĩnh vực công ở VN. Đầu tiên, tác giả dùng phương pháp định tính (phỏng vấn sâu chuyên gia) để khám phá các nhân tố có thể ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển KTHĐ trong lĩnh vực công tại VN. Tiếp đến, nghiên cứu định lượng được sử dụng để xác định các nhân tố chính tác động đến chủ đề này thông qua phân tích nhân tố khám phá (EFA) với mẫu khảo sát là 185 kiểm toán viên nhà nước (KTV). Kết quả cho thấy có 32 nhân tố được rút trích thành 8 nhóm có ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển KTHĐ trong lĩnh vực công ở VN, đó là: (1) Nhân tố chính trị; (2) Kinh tế; (3) Xã hội; (4) Trình độ; (5) Kĩ năng kiểm toán viên; (6) Khả năng triển khai KTHĐ; (7) Đặc điểm hoạt động của đối tượng kiểm toán; và (8) Quan điểm phát triển.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=4f4e58ef-c5a5-4ef7-a2d9-9b27ffe3d70eĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124